Tilžas pamatskolas direktore Gunta Rižā


Tilžas pamatskolas pedagogu kolektīvs 

 • Gundega Baranova - direktora vietnieks
 • Inese Pujate - sākumskola
 • Daiga Jēkabsone - angļu valoda un sākumskola
 • Ingrīda Ozoliņa - sākumskola 
 • Ieva Martuzāne - vizuālā māksla, ekonomika 
 • Inta Slišāne - krievu valoda, latviešu valoda un literatūra 
 • Maldra Strupka - matemātika un fizika, informātika, datorika
 • Valda Dzene - matemātika 
 • Liene Karole - angļu valoda
 • Gunta Spridzāne - bioloģija, ģeogrāfija, ķīmija, dabaszinības
 • Aija Bērziņa - sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas
 • Ilga Medne - latviešu valoda un literatūra, skolas bibliotekāre
 • Linda Vītola - mūzika 
 • Guntis Liepiņš -  jaunsargu instruktors
 • Ēriks Mičulis - mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
 • Anna Circene - sports, sports un veselība
 • Lāsma Berne - sociālais pedagogs
 • Ausma Lipska - speciālais pedagogs
 • Inese Daukste - logopēds
 • Mareta Timoškāne - latviešu valoda un literatūra
 • Rudīte Krūmiņa - vēsture, sociālās zinības
 • Sigita Loča - speciālās izglītības  pedagogs
 • Māra Tihomirova - mūzika (speciālās izglītības klasē), sākumskolas pedagogs
 •  Marija Zdanoviča - speciālās izglītības pedagogs
 • Aira Zelča - pedagoga palīgs
 • Jolanta Nagle - pedagoga palīgs


Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības kolektīvs 

 • Vita Belindževa - direktora vietnieks pirmsskolas izglītībā
 • Anda Bombāne pirmsskolas pedagogs Vectilžā
 • Daina Gļauda  pirmsskolas pedagogs Vectilžā
 • Gunta Kalniņa   pirmsskolas pedagogs  Tilžā
 • Elita Čirka  pirmsskolas pedagogs  Tilžā
 • Inese Logina  pirmsskolas pedagogs  Tilžā
 • Sabīne Kikute  pirmsskolas pedagogs  Tilžā
 • Inese Daukste logopēds
 • Daiga Jēkabsone  Mūzikas pedagogs