Mācību priekšmetu olimpiādes

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Klase

Olimpiāde

Vieta

Skolotājs

1.

Sanija Vīcupa

9.

Vēsture

3.

Rudīte Krūmiņa

Matemātika

Atzinība

Valda Dzene

2.

Martijs Krakops

6.

Matemātika

2.

Maldra Strupka

3.

Lāsma Elksnīte

6.

Matemātika

Atzinība

Maldra Strupka