Mācību priekšmetu olimpiādes

N.p.
k.

Vārds, uzvārds

Klase

Olimpiāde

Vieta

Skolotājs

1.

Anete Dzene

5.

Matemātika

2.

Valda Dzene

2.

Dāvids Marks Stempers

11.

Bioloģija

2.

Gunta Spridzāne